Dialect

Level

Community

Teaching

Theme

Topic

Storyteller


About this catalogue
Here you can listen to and download stories and other audio material (mp3) in East Cree. You can also select them and download them to put on a CD to share with your class. We ask that you do not transcribe, translate or reproduce these stories without prior permission from the Cree School Board.

Page 1 of 1, showing 3 records out of 3 total, starting on record 1, ending on 3

< previousnext >
ᐧᕌᓃ ᓘᓐ Ronnie Loon

ᐁᐅᒄ ᐆ ᒋᔐᐄᓅ ᐧᕌᓃ ᓘᓐ ᐃᓯᓇᐦᑳᓲ ᐊᓂᑌᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᓀᐅᔥᐧᑫᔥᑳᐤ ᑳ ᐃᔑᓇᐦᑳᑌᒡ ᒌᐧᐁᑕᓅᑖᐦᒡ ᒥᔅᑎᓯᓃᐦᒡ ᐁᑯᑌᐦ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ, 1928 ᑳ ᐃᑎᔥᑌᔨᒡ ᐊᔅᒌᐅᒋᔅᑖᓱᓂᔫ᙮ ᐧᕌᓃ ᓘᓐ ᒫᒃ ᒌ ᐃᓯᓈᑯᐦᓲ ᒉᒃ ᐱᐦᑳᓐ ᒉ ᒌ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᐁᑯᐦ ᒫᒃ ᑲᕐᑏ ᐧᕚᔩᒐᕐ ᑳ ᐧᐄᒋᒫᑦ ᑲᔦᐦ ᐃᐦᑖᔫᐦ ᐅᑕᐧᐋᔑᒥᐧᐋᐤᐦ ᓂᔮᓈᓀᐤ ᐃᐦᑕᔑᔫᐦ᙮ ᐊᓂᔫᐦ ᒫᒃ ᒑᕐᓖ ᑳ ᐃᓯᓇᐦᑳᓱᔨᒡ ᐅᑯᐦᓵᐦ ᐁᐅᒄ ᐊᓂᔫᐦ ᐧᐄ ᑳ ᐅᑎᓈᑦ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᐯᒫᑎᓰᔭᒡ ᐊᓂᑌᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᐧᑖᐤ ᐁᔥᒄ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑖᔨᒡ ᓂᑐᐦᑯᔨᓐ᙮ ᐧᕌᓃ ᒫᒃ ᐃᓯᓈᑯᐦᓲ ᓈᔥᒡ ᐁ ᓵᒋᔅᑖᑦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᑦ ᑲᔦᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᐅᐧᐄᒋᒫᑲᓐᐦ ᐁᑯᑌᐦ ᒫᒃ ᑳ ᐅᐦᒋ ᐱᒋᐦᐋᐧᑖᐤ ᐅᑕᐊᐧᐋᔑᒧᐧᐋᐤ ᐁ ᓂᑑᐦᐆᐧᑖᐤ᙮

ᐧᕌᓃ ᓘᓐ

N

ᐋᐅᒄ ᐆ ᒋᔖᔨᔨᐤ ᐧᕌᓃ ᓘᓐ ᐃᓯᓂᐦᑳᓯᐤ ᐊᓂᑖᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᓀᐅᔅᑯᐧᐁᔅᑳᐤ ᑳ ᐃᔑᓂᐦᑳᑖᔨᒡ ᒌᐧᐋᑎᓄᑖᐦᒡ ᐊᓂᑖᐦ ᒥᔅᑎᓯᓂᔨᒡ ᒌ ᐱᒫᑎᓯᐤ 1928 ᑳ ᐃᔨᒋᐦᑖᔨᒡ ᐊᔅᒋᒌᐤ ᒋᔅᑖᓱᐧᐃᓂᔨᐤ, ᒑᒃ ᒫᒃ ᑎᐹᓐ ᑳ ᐋᑎ ᐃᐦᑖᑦ ᑭᕐᑏ ᐧᕚᔨᒋᕐ ᒌ ᐧᐄᒋᒫᐤ ᒥᔅᑎᓯᓂᔨᒡ ᒌ ᐅᐦᒋᔨᐤᐦ᙮ ᓂᔮᓈᓈᐤ ᒫᒃ ᒌ ᐄᑎᔑᔨᐤᐦ ᐅᑎᐧᐋᔑᒥᐧᐋᐤᐦ᙮ ᐊᓂᔮᐦ ᒫᒃ ᒑᕐᓖ ᑳ ᐃᓯᓂᐦᑳᓱᔨᐦᒡ ᐅᑯᓯᐧᐋᐤᐦ ᐋᔪᑯᓐᐦ ᑳ ᐅᑎᓈᑦ

ᐁᑳ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᑦ ᓅᐦᑖᐧᐄ

ᐁᐅᒄ ᐆ ᒋᔐᐄᓅ ᐧᕌᓃ ᓘᓐ ᑳ ᑎᐹᒋᒨᑦ ᐃᔥᑯᑕᒃ ᐁᑳ ᐯᒫᑎᓰᔭᒡᐦ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ ᐊᓂᑌᐦ ᒣᐧᑳᒡ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᐧᑖᐤ᙮ ᑎᐹᒋᒨ ᑖᓐ ᑳ ᐄᔑ ᐱᒫᒋᐦᐄᑯᐧᑖᐤ ᐆᑳᐧᐄᐧᐋᐤᐦ ᐁᑳ ᐅᐦᒋ ᒋᔅᒉᔨᐦᒫᑲᓄᐧᐃᐧᑖᐤ ᑖᓐ ᑳ ᐃᔅᐸᔨᒡ ᐅᐦᑖᐧᐄᐦ᙮

Age 12+
Code

EcMi-520-002

Fileize

2.83 mb

Duration

12.29 mins

Year Of Recording

2003

Year Of Last Edit

2003

Collected By

ᒥᔅᑎᓯᓃᐦᒡ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᐦᒡ

Sound Editor

ᐋᓈ ᐱᓛᑲᓯᒥᐦᕪ

Described By

ᐋᓈ ᐱᓛᑲᓯᒥᐦᕪ

Dialect

ᔖᐧᐊᓅᑖᐦᒡ

Quality

ᓈᔥᑖᐧᐯ ᒥᔫᐸᔫ

Communities

ᒥᔅᑎᓯᓃ

Languages

Southern Dialect

Teachings

ᐱᒪᑎᓰᐧᐃᓐ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐧᐃᓐ

Themes

ᐁ ᐄᔑ ᒋᔅᒋᓯᓈᓅᐦᒡ

Topics

ᐯᔭᑯᑌᓅ, ᐅᑖᐦᒡ, ᐧᐁᔅᑲᒡ

ᐁ ᐅᑎᓈᐅᓱᓈᓅᐦᒡ

ᐧᕌᓃ ᓘᓐ ᒌ ᑎᐹᒋᒨ ᑳ ᐅᑎᓈᐅᓱᑦ ᐊᓂᑌᐦ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑖᐧᑖᐤ ᑎᐱᐧᐁ ᐅᐧᐄᒋᒫᑲᓐᐦ ᐁ ᒌ ᐋᐦᑯᐦᓰᒡ ᑲᔦᐦ ᒫᒃ ᐁᐅᑯᓐᐦ ᐊᓂᔫᐦ ᓃᔥᑕᒻ ᐅᑯᐦᓯᐧᐋᐤᐦ ᑳ ᐱᒫᑎᓰᔭᒡᐦ᙮

Age 12+
Code

EcMi-520-001

Fileize

1.74 mb

Duration

10.07 mins

Year Of Recording

2003

Year Of Last Edit

2003

Collected By

ᒥᔅᑎᓯᓃᐦᒡ ᒌ ᐋᐸᑎᓰᐦᑲᐦᑖᑲᓅᐦᒡ

Sound Editor

ᐋᓈ ᐱᓛᑲᓯᒥᐦᕪ

Described By

ᐋᓈ ᐱᓛᑲᓯᒥᐦᕪ

Dialect

ᔖᐧᐊᓅᑖᐦᒡ

Quality

ᒥᔫᐦᑖᑯᓐ

Communities

ᒥᔅᑎᓯᓃ

Languages

Southern Dialect

Teachings

ᐱᒪᑎᓰᐧᐃᓐ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐧᐃᓐ

Themes

ᐁ ᐄᔑ ᒋᔅᒋᓯᓈᓅᐦᒡ, ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐧᐃᓐᐦ

Topics

ᐯᔭᑯᑌᓅ, ᒨᔥ ᑳ ᐯᒋ ᐃᐦᑎᓈᓅᐦᒡ, ᐁ ᐃᐦᑎᓈᓅᐦᒡ, ᓈᐯᐤ, ᐃᔅᐧᑫᐤ

ᐁ ᓂᑑᐦᐆᓈᓅᐦᒡ ᑲᔅᒋᐦᐆᐧᐃᓐ

ᐁᐅᒄ ᐆ ᐧᕌᓃ ᓘᓐ ᑳ ᑎᐹᒋᒧᑦ ᑖᓐ ᑳ ᐄᔑ ᒋᔅᑯᑕᒫᑯᑦ ᐅᔅᑌᔅᐦ ᐧᒑᓐ ᓘᓐ ᐁ ᓂᑑᐦᐆᓈᓄᐧᐃᔨᒡ᙮

Age 12+
Code

EcMi-520-003

Fileize

0.00 mb

Duration

4.03 mins

Year Of Recording

2003

Year Of Last Edit

2003

Collected By

ᒥᔅᑎᓯᓃᐦᒡ ᑳ ᐅᔑᐦᑖᑲᓅᐦᒡ

Sound Editor

ᐋᓈ ᐱᓛᑲᓯᒥᐦᕪ

Described By

ᐋᓈ ᐱᓛᑲᓯᒥᐦᕪ

Dialect

ᔖᐧᐊᓅᑖᐦᒡ

Quality

ᓈᔥᑖᐧᐯ ᒥᔫᐸᔫ

Communities

ᒥᔅᑎᓯᓃ

Languages

Southern Dialect

Teachings

ᐊᔅᒌ ᐁ ᐋᔨᒨᑖᑲᓅᐦᒡ, ᐱᒪᑎᓰᐧᐃᓐ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐧᐃᓐ

Themes

ᐁ ᐄᔑ ᒋᔅᒋᓯᓈᓅᐦᒡ

Topics

ᐯᔭᑯᑌᓅ, ᒨᔥ ᑳ ᐯᒋ ᐃᐦᑎᓈᓅᐦᒡ, ᐁ ᐃᐦᑎᓈᓅᐦᒡ, ᐅᑖᐦᒡ, ᐧᐁᔅᑲᒡ

< previousnext >